ogo
Doradztwo finansowe
Praca magisterska wymaga zastosowania określonych rozwiązań czysto technicznych

Praca magisterska, jak każde dzieło naukowe, musi odpowiadać pewnym standardom zarówno merytorycznym, jak i technicznym. Utwór musi się charakteryzować określonym układem wywodów, posiadać związki przyczynowo-skutkowe.

Obowiązkowe są także odwołania do źródeł (poprzez przypisy i stworzenie bibliografii) - od autora wymaga się jedynie tego, żeby zebrał myśli wybitnych naukowców, przedstawił je oraz uzupełnił własnymi przemyśleniami, z tym że tych ostatnich nie musi być za wiele. To nie na nich mają się opierać prace magisterskie.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, praca magisterska musi mieć zachowany odpowiedni szkielet, konstrukcję, czyli podział na rozdziały, podrozdziały i ewentualnie mniejsze jednostki. Niektórzy promotorzy wymagają, żeby liczba podrozdziałów w każdej części była identyczna lub różniła się góra o jeden.

Oczywiście obowiązkowe są wstęp i zakończenie, ale one także muszą spełniać określone wymogi. To nie mogą być przypadkowo napisane zdanie, które nic nie wnoszą. Poprzez wstęp czytelnik powinien zaznajomić się z ogólną tematyką pracy, jej założeniami, hipotezami. Na tym etapie autor zdradza przyczyny zajęcia się zagadnieniem, zastosowane w pracy metody badawcze.

Zakończenie w pracy magisterskiej także ma swoje znaczenie. W tej części twórca podsumowuje swoje rozważania, rozstrzyga, czy udało się osiągnąć zamierzony na wstępie cel (cele), czyli rozlicza się ze sobą i z czytelnikiem.

Co do kwestii technicznych warto jeszcze dodać, że tytuły rozdziałów i podrozdziałów mogą być pisane wersalikami lub małymi literami - wszystko zależy od promotora. Numeracja rozdziałów jest najczęściej prowadzona przy użyciu cyfr rzymskich, natomiast mniejszych jednostek - cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego (małych bądź dużych).

Doradztwo finansoweFinanse, podatki, doradztwo